Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προσφορά ή πρόταση για κατάρτιση σύμβασης. Όλες οι δηλώσεις και οι πληροφορίες αυτού του ισοτόπου αναφορικά με τα ακίνητα που περιέχονται σ’ αυτόν έχουν γίνει χωρίς καμία ευθύνη των μεσιτών ή του πωλητή και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί κατά των ως άνω προσώπων με βάση αυτές. Καμία από τις ως άνω δηλώσεις ή πληροφορίες δεν μπορούν να εκληφθούν ως βέβαια γεγονότα ή ως απεικόνιση της πραγματικότητας.

Οι πληροφορίες, τα διάφορα σχέδια, φωτογραφίες, περιγραφές και διαστάσεις των ακινήτων έχουν προετοιμαστεί από μας με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους. Αν προτίθεστε να προβείτε σε αγορά θα πρέπει εσείς οι ίδιοι να επιθεωρήσετε το ακίνητο, η να βεβαιωθείτε με άλλο τρόπο για την ακρίβεια των ως άνω στοιχείων.
Οποιαδήποτε παράλειψη, τυχαίο σφάλμα ή τυχόν παραπλάνηση δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο έγερσης αξίωσης αποζημίωσης, ούτε λόγο υπαναχώρησης από τη Σύμβαση, είτε εκ μέρους του πωλητή, είτε εκ μέρους του αγοραστή. Ούτε ο πωλητής, ούτε η «Rhodes Sotheby’s International Realty», ή κάποιο άλλο πρόσωπο, που δουλεύει για αυτούς και τελεί υπό τις εντολές τους, έχει την εξουσία να παρίσταται ως εκπρόσωπος ή να δίνει εγγυήσεις σε σχέση με το ακίνητο